جلسه استانداردسازی بیمارستان های امام علی (ع) سرابله و امام رضا(ع) ایوان
X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 30 خرداد 1395

  جلسه استانداردسازی بیمارستان های امام علی (ع) سرابله و امام رضا(ع) ایوان

امتیاز: Article Rating

اولین جلسه استانداردسازی بیمارستان های امام علی (ع) سرابله و امام رضا(ع) ایوان با حضور قائم مقام معاون آموزشی و  ریاست دانشکده های بهداشت ،پرستاری و مامایی و پیراپزشکی و روسای بیمارستان های مذکور و کارشناس کمیته استانداردسازی بیمارستان ها تشکیل شد.
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز