X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 17 تیر 1396

  برگزاری جلسه شورای مدیران

امتیاز: Article Rating

جلسه شورای مدیران در روز چهارشنبه 14 تیرماه از ساعت10-6 صبح در مرکز توسعه آموزش پزشکی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه ، مدیران آموزش ، امور هیات علمی و توسعه آموزش و روسای دانشکده ها تشکیل شد.

محورهای جلسه :

- شیوه نامه آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان کارشناسی

- بررسی عملکرد بسته های تحول آموزش

- ارزشیابی اعضای هیأت علمی

- تدوین و نهایی سازی کارنامه سالیانه اعضای هیات علمی

- بررسی مصوبات 20 جلسه قبلی شورای مدیران

- بررسی نواقص اعتبار بخشی موسسه ای و یادآوری به مدیریتها و دانشکده ها جهت رفع نواقص

- بررسی نقشه علمی دانشگاه در افق 1404

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز