X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 مهر 1396

  برگزاری جلسات مصاحبه متقاضیان بورس دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

جلسه مصاحبه عمومی و اختصاصی داوطلبان بورسیه دانشگاه علوم پزشکی ایلام در روزهای شنبه(باکتری شناسی) ، یکشنبه (ایمنی شناسی) و دوشنبه(آمار و ژنتیک پزشکی) از تاریخ 29 مهرماه لغایت 1 آبانماه سال1396 در دفتر معاون آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد . دواطلبان موظفند در زمان تعیین شده جهت مصاحبه حضور داشته باشند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز