X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 دی 1396

  جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

امتیاز: Article Rating

شورای مدیران معاونت آموزشی راس ساعت 7 صبح مورخه 12/10/96 در سالن مرکز مطالعات و توشعه آموزش پزشکی تشکیل شد. این جلسه با ریاست معاون آموزشی دانشگاه آقای دکتر صادقی فرد و حضور مدیران ستادی معاونت آموزشی و روسای دانشکده ها تشکیل شد. در این جلسه پیرامون یادآوری فرآیندهای معاونت آموزشی و مصوبات شورای مدیران که یا انجام نگرفته اند یا ضعیف انجام شده اند بحث شد. موضوعات مهم جلسه اعتباربخشی آموزش، ارتقای کیفیت آموزشی، کارگاه های افزایش توانمندی کارکنان، دانشجویان و اعضای هیات علمی بودند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز