X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 16 دی 1396

  جلسه کمیته ارزشیابی بستر اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار دانشگاه

امتیاز: Article Rating

جلسه کمیته ارزشیابی بستر اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار دانشگاه، با حضور 9 نفر از 12 عضو اصلی تشکیل جلسه داد. این جلسه که در تاریخ 13/10/1396 به مدت دو ساعت در سالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه پیرامون چک لیست اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار در مراکز درمانی که از قبل توسط اعضاء مورد نقد و اصلاح قرار گرفته بود، صحبت شد که در پایان اعضاء، چک لیست مربوطه را از لحاظ معیارها و بندهای آن مورد تایید قرار دادند. مقرر شد که به مدت ده روز اعضای این کمیته برای هرکدام از بندهای مطرح شده، مصداق تعریف نمایند. ریاست و دبیر جلسه برعهده دکتر مصیب مظفری و دکتر خلیل مومنی بوده است. سایر اعضای کمیته که در جلسه حضور داشتند، آقایان دکتر عیوضی، بسطامی نژاد، آزادی و سرکار خانم دکتر غضنفری، ملکی، شوهانی و سهرابی بوده اند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز