X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 آبان 1397

  لزوم تکمیل ارزشیابی تکوینی

امتیاز: Article Rating

                                    قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

با توجه به لزوم ارزشیابی تکوینی درهر نیمسال تحصیلی، ضروری است کلیه دانشجویان دانشگاه اعم از کارادنی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترای تخصصی نسبت به انجام ارزشیابی اساتید در بازه زمانی 12/8/97 لغایت 21/8/97 در سامانه آموزشی اقدام نمایند، بدیهی است عواقب عدم انجام ارزشیابی تا تاریخ مذکور بر عهده خود دانشجو است، و این مرکزمطالعات هیچ  مسئولیتی در قبال تبعات بعدی آن نخواهد داشت.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز