X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 14 مهر 1399

  برگزاری کارگاه توانمندسازی کارکنان به صورت مجازی مورخ 99/7/9

امتیاز: Article Rating

فایل آموزشی کارگاه " نحوه گفتن خبر بد " دارای  8 ساعت امتیاز آموزشی از سری کارگاههای سطح 3 اخلاق حرفه ای کارکنان ، به صورت الکترونیکی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در سامانه آموزشی بارگزاری شد و ازمون کارگاه در روز چهارشنبه مورخ 9/7/99 از ساعت 9 الی 14به صورت مجازی برگزارگردید .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز