X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: دوشنبه 14 مهر 1399

  برگزاری کارگاه توانمندسازی کارکنان به صورت مجازی مورخ 99/7/13

امتیاز: Article Rating

فایل آموزشی کارگاه " پروپوزال نویسی " دارای  8 ساعت امتیاز آموزشی به صورت الکترونیکی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در سامانه آموزشی بارگزاری شد و ازمون کارگاه در روز یکشنبه مورخ 13/7/99 از ساعت 9 الی 14به صورت مجازی برگزارگردید .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز