X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

  برگزاری جلسه مشترک معاونت های فرهنگی و دانشجویی، تحقیقات و فناوری و آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

امتیاز: Article Rating

جلسه مشترک معاونت های فرهنگی و دانشجویی، تحقیقات و فناوری و آموزشی  دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در تاریخ 21/2/1400 به صورت وبینار مجازی از ساعت 10-12 برگزار شد. نماینده ی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام سرکار خانم دکتر اعظمی در این نشست شرکت نمودند. نشست فوق به منظور تبیین روش های ایجاد هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر میان سه حوزه انجمن های علمی دانشجویی، کمیته تحقیقات دانشجویی و مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه ها در جهت ارتقا و بهبود روحیه علم پژوهی دانشجویان و فراهم آوردن زمینه های مشارکت جمعی و داوطلبانه علمی بود. در این جلسه مقرر شد دانشگاهها یکی از راهکارهای ارائه شده توسط دستورالعمل وزارت بهداشت را برای ادغام این سه انجمن بکارگیرند و در نشست کشوری بعدی در این خصوص بحث و تصمیم گیری بعمل خواهد آمد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز