X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 بهمن 1393

  جلسه معاون آموزشی و مدیر آموزش دانشگاه با اعضای هیات علمی گروه آموزشی اطفال دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 8/11/93 در بیمارستان امام خمینی و با حضور معاون آموزشی دانشگاه ، مدیر کل آموزش دانشگاه ، رئیس بیمارستان امام خمینی دکتر نظری ، معاون آموزشی بیمارستان دکتر سجاد حاتمی و اعضای هیات علمی گروه اطفال، دکتر مروارید، دکتر سلمانی پور، دکتر دارابی، خانم دکتر مامی زاده، دکتر یعقوبیان و دکتر جاسم محمدی  جلسه ای تشکیل شد. در این جلسه در خصوص پذیرش دستیاری اطفال بحث و تبادل نظر شد. دکتر رضایی طاویرانی در پایان ضمن تشکر از همکاری آموزشی اعضای محترم هیات علمی ابراز امیدواری کردند که در سال آینده رزیدنت اطفال داشته باشیم.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز