X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 فروردین 1394

  بازدید نمایندگان وزارت بهداشت در بورد اطفال و داخلی از بیمارستانهای امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی ایلام

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 13/12/92 نمایندگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در گروههای اطفال و داخلی از بیمارستانهای امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی ایلام بازدید کردند. در این بازدید که آقایان دکتر ممتاز منش و دکتر خوارزمی و خانم دکتر رضوی به نمایندگی از بورد اطفال وزارت بهداشت به ایلام سفر کرده بودند از گروه اطفال بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی(ره) بازدید کردند. آقایان دکتر نادی و همکاران به نمایندگی از بورد داخلی وزارت بهداشت از بیمارستان شهید مصطفی بازدید کردند. هدف از این بازدید ارزیابی بیمارستانهای آموزشی درمانی ایلام جهت پذیرش دستیار در رشته های اطفال و داخلی بود.
 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز