X

اخبار معاونت آموزشی

تاریخ انتشار: شنبه 23 خرداد 1394

  جلسه بررسی آیین نامه شیوه نامه پذیرش دانشجوی بومی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 23/3/94 در ساعت 10 جلسه ای با حضور معاون آموزشی دانشگاه دکتر رضایی طاویرانی، مدیرآموزش دانشگاه دکتر عبدی، رییس دانشکده پزشکی دکتر شهبازی، رییس دانشکده پیراپزشکی دکتر تقی نژاد، رییس دانشکده پرستاری دکتر مظفری، رییس دانشکده بهداشت دکتر عیوضی، برگزار گردید. در این جلسه پیرامون پذیرش دانشجوی بومی  در مقاطع مختلف بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید پس از نیاز سنجی نتیجه به وزارت بهداشت ارسال شود.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز