طراحی سایت
X
برنامه ارائه گزارش پیشرفت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
روزهای هفته  تاریخ
 ساعت  عنوان بسته
 شنبه

 
13:15
 بسته اعتباربخشي موسسات و بیمارستانهای آموزشي
یک شنبه
 95/8/9  13:15  بسته ارتقاء نظام ارزیابي و آزمون های علوم پزشکي
 دو شنبه
 95/8/10  13:15  بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکي
سه شنبه
 95/8/11  13:15  بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالي سلامت
 شنبه  95/8/15  13:15  بسته آینده نگاری و مرجعیت علمي در آموزش پزشکي
 یک شنبه
 95/8/16  13:15  طراحی و استقرار نظام نوآوری در آموزش علوم پزشکی
 دو شنبه
 95/8/17  13:15  بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم و خصوصی سازی
 سه شنبه
 95/8/18  13:15  بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
 شنبه  95/8/22  13:15  بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
 یک شنبه
 95/8/23  13:15  بسته آمایش سرزمیني، مآموریت گرایي، تمرکززدایي و ارتقای توانمندی دانشگاهها
 دوشنبه  95/8/24  13:15  بسته بین المللي سازی آموزش علوم پزشکي
 سه شنبه
 95/8/25 12  استفاده از ظرفیت خیرین
 سه شنبه
 95/8/25 13  شرکت های دانش بنیان


روزهای هفته  تاریخ
 ساعت  عنوان بسته
 شنبه
95/8/8  
13:15
 بسته اعتباربخشي موسسات و بیمارستانهای آموزشي
یک شنبه
 95/8/9  13:15  بسته ارتقاء نظام ارزیابي و آزمون های علوم پزشکي
 دو شنبه
 95/8/10  13:15  بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکي
سه شنبه
 95/8/11  13:15  بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالي سلامت
 شنبه  95/8/15  13:15  بسته آینده نگاری و مرجعیت علمي در آموزش پزشکي
 یک شنبه
 95/8/16  13:15  طراحی و استقرار نظام نوآوری در آموزش علوم پزشکی
 دو شنبه
 95/8/17  13:15  بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم و خصوصی سازی
 سه شنبه
 95/8/18  13:15  بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
 شنبه  95/8/22  13:15  بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
 یک شنبه
 95/8/23  13:15  بسته آمایش سرزمیني، مآموریت گرایي، تمرکززدایي و ارتقای توانمندی دانشگاهها
 دوشنبه  95/8/24  13:15  بسته بین المللي سازی آموزش علوم پزشکي
 سه شنبه
 95/8/25 12  استفاده از ظرفیت خیرین
 سه شنبه
 95/8/25 13  شرکت های دانش بنیان

درج مطلب توسط : aa
تاريخ درج مطلب : 1395/08/09
تعداد بازديد : 524

بازگشت