طراحی سایت
X

                              اعضاء شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  اعضاء حقوقی
ردیف نام و نام خانوادگی                                         سمت                                                                                                        
1
دکتر رضا ولی زاده
معاون آموزشی
2
دکتر غلامرضا کلوندی
معاون تحقیقات و فناوری
3
 دکتر قباد آبانگاه
 معاون درمان
4
دکتر روح الله استاک
معاون دانشجویی و فرهنگی
5
دکتر افرا خسروی مدیرامور آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر شورا
6
دکتر رضا نجفی
رئیس دانشکده پزشکی
7
دکتر حمیدرضا کاظمی
رئیس دانشکده دندانپزشکی
8
دکتر جهانگیر عبدی رئیس دانشکده پیراپزشکی
9
 دکتر اشرف دیرکوند  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
10
 دکتر علی عمارلویی
 رئیس دانشکده بهداشت
11
 دکتر غلامرضا نوری زلانی
 رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی
12  دکتر جلیل فیضی
 رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)
13
  دکتر اسد میرزایی مدیر امور هیت علمی
14 آقای ساسان پورمنتی  دبیر ستاد شاهد و ایثارگر
اعضای حقیقی
15 دکتر خیراله اسداللهی
عضو هیت علمی
16 دکتر رضا اسدزاده
عضو هیت علمی
17 دکتر صفر علی امیری
عضو هیت علمی
18
دکتر یاسین یعقوبیان
عضو هیت علمی