X

                              اعضاء شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  اعضاء حقوقی
ردیف نام و نام خانوادگی                                         سمت                                                                                                        
1 دکتر رضا ولی زاده معاون آموزشی
2 دکتر غلامرضا کلوندی معاون تحقیقات و فناوری
3  دکتر فیروز بالاوندی  معاون درمان
4 دکتر اسد میرزایی معاون دانشجویی و فرهنگی
5 دکتر افرا خسروی مدیرامور آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر شورا
6 خانم دکتر اناهیتا جلیلیان رئیس دانشکده پزشکی
7 دکتر محمد‌رضا سلطانی رئیس دانشکده دندانپزشکی
8 دکتر سبحان غفوریان رئیس دانشکده پیراپزشکی
9  دکتر اشرف دیرکوند  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
10  دکتر علی عمارلویی  رئیس دانشکده بهداشت
11  دکتر غلامرضا نوری زلانی  رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی
12  -  رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)
13   دکتر اسد میرزایی مدیر امور هیت علمی
14 - دبیر ستاد شاهد و ایثارگر
اعضای حقیقی
15 دکتر خیراله اسداللهی عضو هیت علمی
16 دکتر رضا اسدزاده عضو هیت علمی
17 دکتر صفر‌علی امیری عضو هیت علمی
18 دکتر یاسین یعقوبیان عضو هیت علمی