طراحی سایت
شورای تحصیلات تکمیلی

شوراهای معاونت آموزشی


شورای کمسیون موارد خاص   

 

شورای امور هیات علمی 

 

شورای کمیته ارتقای مرتبه

 

اعضای حقوقی اعضای حقوقی  
دکتر نورخدا صادقی فرد دکتر نورخدا صادقی فرد
دکتر نورخدا صادقی فرد
دکتر جهانگیر عبدی دکتر علی عمارلویی دکتر جهانگیر عبدی
دکتر شاهین شهبازی دکتر شاهین شهبازی دکتر علی اشرف عیوضی
دکتر اسد میرزایی دکتر افرا خسروی دکتر افرا خسروی
دکتر حمید تقی نژاد دکتر حمید تقی نژاد دکتر کریم همتی
دکتر محمدرضا سلطانی دکتر محمدرضا سلطانی دکتر محمدرضا حافظی
دکترعلی عمارلویی دکتر جهانگیر عبدی دکتر خیرالله اسدالهی
ساسان پور منتی دکتر مصیب مظفری دکتر ایرج پاکزاد
  دکتر اسد میرزایی دکتر زینب غضنفری

دکتر بدخش  
اعضای حقیقی  اعضای حقیقی  
دکتر زینب غضنفری  دکتر آناهیتا جلیلیان  
دکتر معصومه شوهانی دکتر ستار کیخانی  
خانم ملوک جعفرپور    

جستجو