طراحی سایت
X

شوراهای معاونت آموزشی


شورای کمسیون موارد خاص   

 

شورای امور هیات علمی 

 

شورای کمیته ارتقای مرتبه

 

اعضای حقوقی اعضای حقوقی  
دکتر رضا ولی زاده
دکتر رضا ولی زاده
دکتر رضا ولی زاده
دکتر جهانگیر عبدی دکتر علی عمارلویی دکتر جهانگیر عبدی
دکتر قباد آبانگاه
دکتر قباد آبانگاه
دکتر علی اشرف عیوضی
دکتر اسد میرزایی دکتر افرا خسروی دکتر افرا خسروی
دکتر حمید تقی نژاد دکتر حمید تقی نژاد دکتر زینب غضنفری
دکتر حمیدرضا کاظمی
دکتر حمیدرضا کاظمی
دکتر محمدرضا حافظی
دکترعلی عمارلویی دکتر جهانگیر عبدی دکتر خیرالله اسدالهی
ساسان پور منتی دکتر مصیب مظفری دکتر ایرج پاکزاد
  دکتر اسد میرزایی


 
اعضای حقیقی  اعضای حقیقی  
دکتر زینب غضنفری  دکتر آناهیتا جلیلیان  
دکتر معصومه شوهانی دکتر ستار کیخانی  
خانم ملوک جعفرپور