X

    اعضاء شورای مدیران

ردیف نام و نام خانوادگی                                         سمت                                                                                                        
1 دکتر نورخدا صادقی فرد معاون آموزشی
2 دکتر جهانگیر عبدی مدیرامور آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر شورا
3 دکتر مصیب مظفری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
4 دکتر شاهین شهبازی رئیس دانشکده پزشکی
5 دکتر محمدرضا سلطانی رئیس دانشکده دندانپزشکی
6 دکتر اسد میرزایی رئیس دانشکده پیراپزشکی
7 دکتر حمید تقی نژاد  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
8 دکتر افرا خسروی مدیر امور هیئت علمی
9 دکتر علی عمارلوئی رئیس دانشکده بهداشت