X

    اعضاء شورای مدیران

ردیف نام و نام خانوادگی                                         سمت                                                                                                        
1 دکتر بهزاد بدخش سرپرست معاونت آموزشی
2 دکتر مصیب مظفری مدیرامور آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر شورا
3 دکتر معصومه شوهانی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
4 دکتر عباس قیصوری رئیس دانشکده پزشکی
5 دکتر محمدرضا سلطانی رئیس دانشکده دندانپزشکی
6 دکتر سبحان غفوریان رئیس دانشکده پیراپزشکی
7 دکتر اشرف دیرکوند مقدم  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
8 دکتر جهانگیر عبدی مدیر امور هیئت علمی
9 دکتر علی عمارلوئی رئیس دانشکده بهداشت