X

    اعضاء شورای مدیران

ردیف نام و نام خانوادگی                                         سمت                                                                                                        
1 دکتر رضا ولی زاده
معاون آموزشی
2 دکتر افرا خسروی مدیرامور آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر شورا
3 دکتر مصیب مظفری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
4 دکتر رضا نجفی
رئیس دانشکده پزشکی
5 دکتر حمیدرضا کاظمی
رئیس دانشکده دندانپزشکی
6 دکتر جهانگیر عبدی رئیس دانشکده پیراپزشکی
7 دکتر اشرف دیرکوند مقدم  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
8 دکتر اسد میرزایی مدیر امور هیئت علمی
9 دکتر علی عمارلوئی رئیس دانشکده بهداشت