X

    اعضاء شورای مدیران

ردیف نام و نام خانوادگی                                         سمت                                                                                                        
1 دکتر رضا ولی زاده معاون آموزشی
2 دکتر افرا خسروی مدیرامور آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر شورا
3 دکتر مصیب مظفری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
4 خانم دکتر اناهیتا جلیلیان رئیس دانشکده پزشکی
5 دکتر حمیدرضا کاظمی رئیس دانشکده دندانپزشکی
6 دکتر جهانگیر عبدی رئیس دانشکده پیراپزشکی
7 دکتر اشرف دیرکوند مقدم  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
8 دکتر اسد میرزایی مدیر امور هیئت علمی
9 دکتر علی عمارلوئی رئیس دانشکده بهداشت