طراحی سایت
Enter Title

نام و نام خانوادگی:  فاطمه خسروزاده

پست سازمانی:  کارشناس تحصیلات تکمیلی

تاریخ استخدام: 91/7/21

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد ارتوپدی فنی

نوع استخدام : قراردادی

تلفن تماس:

محل کار: معاونت آموزشي ،مديريت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

شرح وظایف:
 

جستجو