طراحی سایت
کارشناس پذیرش و ثبت نام

نام و نام خانوادگی:   فاطمه شهبازی

پست سازمانی:  کارشناس آموزش
تاریخ استخدام:  
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس
نوع استخدام : رسمي
محل کار: معاونت آموزشي –  مديريت آموزش
و تحصیلات تکمیلی


 


شرح وظایف واحد پذیرش و ثبت نام
• پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
• کنترل و چک مدارک ثبت نامی دانشجویان و اطلاع نقص پرونده به آنها
• صدور گواهینامه دانش آموختگان بهیاری
• صدور ریز نمرات دانش آموختگان بهیاری
• انجام دستورات مافوق

جستجو