X

نام و نام خانوادگی:   خداداد اشرفي

مدرک و رشته تحصیلی: كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي
پست سازمانی: رئيس گروه خدمات آموزشي

نوع استخدام : رسمي
تلفن تماس: 2227134- 2227152- 2227109
محل کار: اداره امور آموزشي دانشگاه

 

 

شرح وظایف و خدماتی که توسط واحد ارائه میشود:

-شرح وظایف:

 

 1. هماهنگی بین بخشی در زمینه انجام فعالیت های آموزشی در اداره خدمات آموزشی و نظارت برحسن اجرای مقررات آموزشی  .
 2. برانجام امور مربوط به ثبت نام ،انتخاب واحد،تغییر رشته ،انتقال ،سیر و روند آموزشی و .... دانشجویان
 3. تهیه جدولظرفیت پذیرش دانشجودر هرسال تحصیلی واعلام آن به سازمان سنجش آموزش کشور.
 4. برگزاری آزمون های کشوری پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد ودستیاری تخصصی وفوق تخصصی
 5. ارتباط مستمر وموثر با آموزش دانشکده ها در زمینه امور آموزشی دانشجویان
 6. پیگیری ایجاد رشته های تحصیلی و گروههای آموزشی با هماهنگی گروه های آموزشی ودانشکده ها
 7. برگزاری مصاحبه از پذیرفته شدگان نیمه متمرکز ،مانند رشته های فوریت های پزشکی ،بهداشت دهان و....
 8. استعلام ها ومکاتبات آموزشی با وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وعلوم ،تحقیقات وفن آوری
 9. استخراج اطلاعات آموزشی وارائه آن به مبادی ذیربط
 10. ارائه مشاوره آموزشی وتحصیلی به دانشجویان و مراجعه کنندگان غیر دانشجو.
 11. مدیر نرم افزار سیستم مدیریت آموزش (سما) ونظارت بر فعالیت کاربران و خدمات آموزشی انجام شده
 12. شرکت در جلسات وکمیسیون های مختلف آموزشیازجمله کمیسیون موارد خاص(دبیر شورا) و پیگیری مصوبات شورای آموزشی دانشگاه ، شورای خاص دانشگاه ومنطقه ای
 13. تنظیم تقویم آموزشی سال تحصیلی و نظارت بر اجرای آن
 14. برگزاری نیمسال تابستان (در صورت صلاحدید مسئولین ونیاز دانشجویان و...)
 15. تهیه وتنظیم طرح ها وبرنامه های آموزشی
 16. برنامه ریزی ،ارزشیابی و نظارت بر اجرای فعالیت های آموزشی


فعالیتهای انجام  شده تا کنون:
- استقرار شبكه خدمات ماشيني بين دانشكده ها و اداره امور آموزشي از طريق فيبر نوري
- نصب و راه‌اندازي نرم‌افزار جامع مديريت آموزشي با هماهنگي وزارت متبوع و شركت سما سامانه
- انجام كليه امور طبق شرح وظايف فوق از سال 77 تاكنون