معاون آموزشی
 

نام و نام خانوادگی: دکتر نورخدا صادقی فرد

مدرک تحصيلي :دکتراي تخصصي
رشته تحصيلي : باکتری شناسی

مرتبه علمی: استاد

رزومه(cv)

 

جستجو