X

نظرسنجی از خدمات آموزشی

Loading
 • خیلی راضی راضی نسبتا راضی ناراضی
  1-آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام اقدام موردنیاز شما ارائه شده است؟
  2-نحوه برخورد کارشناس با شما چگونه بوده است؟
  3-آیا خدمت موردنیاز شما در مورد مقرر انجام شده است؟
  4-در مجموع عملکرد مورد مراجعه در ارتباط با خدمات رسانی و پاسخگویی مناسب بوده است؟
  5-دانش و تسلط کارشناس در زمینه مورد نیاز کافی بوده است؟
  6-کارشناس از نیازهای آموزشی شما آگاه بوده است؟
  7- پاسخگویی سریع و مناسب به درخواست های آموزشی مورد نیاز شما توسط کارشناس آموزش صورت گرفته است؟
  8-پیگیری و هماهنگی انجام بموقع خدمات آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید؟
  9-نحوه اطلاع رسانی در مورد مدارک موردنیاز برای ارائه خدمات کافی بوده است؟
  10-احساس رضایت از کل خدمات دریافت شده چگونه بوده است؟