طراحی سایت
Enter Title

کوریکولوم ترجمه شده به زبان انگلیسی رشته های کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط و ارشد آموزش بهداشت

 کوریکولوم آموزش بهداشت

 Lesson name

 MSPH in Health Education

 کوریکولوم بهداشت عمومی
 BEHDASHT.OMUMI
 کوریکولوم بهداشت حرفه ای
Lessons arrangement for Occupational Health students (Continuous Bsc

Arrangement of lessons for BSc ofOccupationalHealth students(Non-continuous)

Rubric of Occupational Health Continuous Bachelor

 

 

 

 
 کوریکولوم بهداشت محیط

 BSc of Environmental Health students (Non-continuous

.Arrangement of lessons for BSc of Environmental Health students (Non-continuous).pdf

..Arrangement of lessons for BSc of Environmental Health students (Continuous) 

جستجو