شماره: 15136
1396/10/12
جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه با ریاست معاون آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر نورخدا صادقی فرد راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 12/10/96 در سالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش تشکیل شد. در این جلسه با حضور معاونین دانشجویی، پژوهشی، درمان و روسای بیمارستانهای آموزشی امام خمینی (ره) و شهید مصطفی خمینی، مدیران ستادی معاونت آموزشی و روسای دانشکده ها تشکیل شد. در این جلسه در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان و سیاست گذاری در مورد همکاریهای آموزشی دانشگاه با دانشگاه ها یا مراکز درمانی دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©