شماره: 15143
1396/10/13
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

شورای مدیران معاونت آموزشی راس ساعت 7 صبح مورخه 12/10/96 در سالن مرکز مطالعات و توشعه آموزش پزشکی تشکیل شد. این جلسه با ریاست معاون آموزشی دانشگاه آقای دکتر صادقی فرد و حضور مدیران ستادی معاونت آموزشی و روسای دانشکده ها تشکیل شد. در این جلسه پیرامون یادآوری فرآیندهای معاونت آموزشی و مصوبات شورای مدیران که یا انجام نگرفته اند یا ضعیف انجام شده اند بحث شد. موضوعات مهم جلسه اعتباربخشی آموزش، ارتقای کیفیت آموزشی، کارگاه های افزایش توانمندی کارکنان، دانشجویان و اعضای هیات علمی بودند.

حق انتشار محفوظ است ©