شماره: 16030
1397/01/29
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی با حضور اکثریت اعضاء در دفتر معاون آموزشی در تاریخ 97/01/28 با محوریت جشنواره شهید مطهری و انتخاب اساتید و کارشناسان نمونه تشکیل شد. در این جلسه مقرر گردید دانشکده ها اساتید نمونه خود را براساس کارنامه سالیانه تدوین شده توسط شورای مدیران معاونت آموزشی تعیین کنند. در این جلسه علاوه بر مصوبات مربوط به روز معلم درخصوص شرکت همکاران در جشنواره شهید مطهری در تهران نیز تصمیم گیری شد.
حق انتشار محفوظ است ©