شماره: 16278
1397/02/19
بازدید هیات ارزشیابی وزارت بهداشت از رشته های تخصصی بیماریهای داخلی و کودکان

در تاریخ 18/2/97 هیات ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل آموزش بالینی رشته های بیماریهای داخلی و کودکان بازدید نمودند. اعضای این هیات آقایان دکتر خوارزمی، دکتر نادی، دکتر جدبابایی، خانم دکتر رضوی و آقای ترکمن کارشناسی دبیرخانه شورای تخصصی و پزشکی بودند. در این بازدید از بیمارستانهای امام خمینی (فیلد اطفال) و شهید مصطفی خمینی بازدید به عمل آمد و در نهایت جلسه ای با حضور رئیس محترم دانشگاه آقای دکتر همتی و معاون محترم آموزشی دانشگاه آقای دکتر ولی‌زاده تشکیل شد. در جلسه مذکور هیات ارزشیابی وزارت بهداشت نکاتی را جهت ارتقا فیلد آموزش بالینی رشته های مذکور یادآوری کردند. جلسه ساعت 30/13 دقیقه به پایان رسید.

حق انتشار محفوظ است ©