شماره: 16446
1397/03/02
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

در روز سه شنبه مورخ 1/3/97 جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور اکثر اعضا شورا و معاون آموزشی دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه که در سالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی تشکیل شد دکتر ولی زاده بر حضور و غیاب اساتید بالینی تاکید داشتند. در ادامه درخواستهای آموزشی دانشکده ها از جمله حضور فعال اساتید در فیلد آموزشی، تعیین موظفی اعضای هیات علمی پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©