شماره: 16749
1397/04/04
بررسی صلاحیت علمی داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
بررسی  صلاحیت علمی داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

بررسی صلاحیت علمی داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از تاریخ 28/3/97 از ساعت 9 صبح در سالن مرکز توسعه آموزش پزشکی با حضور کمیته های اختصاصی بررسی صلاحیت بالینی و علوم پایه و نیز اعضای هیات علمی و متخصصین مختلف داخل و خارج استان بعنوان مصاحبه کننده شروع گردید و تاکنون نیز ادامه دارد. از ابتدای بررسی تا امروز که روز ششم می باشد حدود 30 نفر از متقاضیان جذب و حدود 60 نفر دیگر نیز در روزهای آینده از نظر صلاحیت علمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©