شماره: 16922
1397/04/23
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان" اخلاق حرفه ای ویژه مدیران
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان" اخلاق حرفه ای ویژه مدیران

کارگاه آموزشی با عنوان" اخلاق حرفه ای ویژه مدیران" در روز پنجشنبه مورخ 21/4/97 با حضور معاونین، و مدیران حوزه های آموزشی، درمانی، بهداشتی، و..... دانشگاه با مدرسی دکتر محمود عباسی ریس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی کشور برگزار شد.
حق انتشار محفوظ است ©