شماره: 17009
1397/04/30
برگزاری کارگاه شوک
برگزاری کارگاه شوک

در تاریخ 97/4/27 کارگاه شوک در بیمارستان حضرت قائم (عج) با حضور گروههای پیراپزشکی با سخنرانی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه برگزار گردید.
حق انتشار محفوظ است ©