شماره: 21267
1397/10/24
کارگاه اندازه گیری و ابزارسازی

دانشکده مدیریت و آموزش علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ، در نظر دارد کارگاهی با عنوان اندازه گیری و ابزارسازی ویژه دانشجویان دکترای آموزش پزشکی و اعضای هیات علمی در تاریخ 97/11/30 از ساعت 8 تا 15 برگزار نماید.

متقاضیان جهت ثبت نام در این کارگاه تا تاریخ 97/10/24 با شماره 26210089 سرکار خانم هاشمی تماس حاصل فرمائید.

دانشکده مدیریت و آموزش علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ، در نظر دارد کارگاهی با عنوان اندازه گیری و ابزارسازی ویژه دانشجویان دکترای آموزش پزشکی و اعضای هیات علمی در تاریخ 97/11/30 از ساعت 8 تا 15 برگزار نماید.

متقاضیان جهت ثبت نام در این کارگاه تا تاریخ 97/10/24 با شماره 26210089 سرکار خانم هاشمی تماس حاصل فرمائید.

حق انتشار محفوظ است ©