شماره: 23197
1398/02/30
خبر کارگاه روشهای ارزشیابی دانشجو و اصول طراحی سوال ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه مورخ 30/2/98
خبر کارگاه روشهای ارزشیابی دانشجو و اصول طراحی سوال ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه مورخ 30/2/98

کارگاه روشهای ارزشیابی دانشجو و اصول طراحی سوال ویژه اعضای هیات علمی مورخ 30/2/98 دوشنبه ساعت 10 الی 12 توسط مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی در سالن توسعه اموزش پزشکی برگزار گردید . مدرس برگزار کننده این جلسه اموزشی جناب آقای دکتر آرمان آزادی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود .

حق انتشار محفوظ است ©