شماره: 23475
1398/03/21
لزوم تکمیل ارزشیابی پایانی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
با توجه به لزوم ارزشیابی پایانی  درهر نیمسال تحصیلی، ضروری است کلیه دانشجویان دانشگاه اعم از کارادنی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترای تخصصی نسبت به انجام ارزشیابی اساتید در بازه زمانی 18/3/98 لغایت 14/4/98 در سامانه آموزشی اقدام نمایند، بدیهی است عواقب عدم انجام ارزشیابی تا تاریخ مذکور بر عهده خود دانشجو است، و این مرکزمطالعات هیچ  مسئولیتی در قبال تبعات بعدی آن نخواهد داشت.


مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 

حق انتشار محفوظ است ©