شماره: 24386
1398/06/11
تایید 5پروپوزال در جلسه شورای پژوهشی
تایید 5پروپوزال در جلسه شورای پژوهشی

به گزارش روابط عمومی معاونت اموزشی جلسه شورای پژوهش در اموزش مرکز مطالعات و توسعه پزشکی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
در این جلسه با بررسی پنج پروپوزال رای نهایی توسط اعضا اخذ و تصمیم گیری نهایی صورت پذیرفت.

 

حق انتشار محفوظ است ©