شماره: 37905
1401/02/07
جلسه هیئت ممیزه دانشگاه
جلسه هیئت ممیزه دانشگاه

برگزاری جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی ایلام
بیستمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه با حضور دکتر محمدی  ریاست دانشگاه علوم پزشکی و دکتر عبدی معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضای هیئت ممیزه در سالن توسعه معاونت آموزشی پردیس دانشگاهی برگزار شد.
این جلسه با هدف تدوین و بررسی درخواست های مربوط به ارتقاء مرتبه اعضا ، احتساب سوابق و تبدیل وضعیت استخدامی اعضا هیئت علمی و .. برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©