شماره: 9291
1394/11/10
برگزاری چهارمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش

جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش علوم پزشکی در روز یکشنبه مورخ 20/10/94 در معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون توسعه آموزش های مهارتی نظام سلامت (نیرو های حد واسط) بحث و تبادل نظر شد.
همچنین کمیته دانشگاهی متشکل از نماینده های دانشکده ها تحت عنوان کمیته تحول و نوآوری در آموزش در جهت بررسی تخصصی تر ماموریت تشکیل گردید.
 

حق انتشار محفوظ است ©