شماره: 9293
1394/11/10
برگزاری پنجمین جلسه تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه

پنجمین جلسه تحول و نواوری در آموزش دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 23/10/94 در معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون ماموریت توسعه آموزش های مهارتی نظام سلامت (نیروهای حدواسط) و لزوم تدوین آیین نامه ای در خصوص این ماموریت بحث وتبادل نظر شد.
 

حق انتشار محفوظ است ©