شماره: 19432
1396/10/09
برگزاری جلسه گزارش کار گروههای طرح تحول آموزش مورخ96/9/22
برگزاری جلسه گزارش کار گروههای طرح تحول آموزش مورخ96/9/22

جلسه گزارش کار گروههای طرح تحول آموزش شامل; آمایش سرزمین , نقشه علمی, نیروی حد واسط, رشته های جدید, خیرین, نواوری در آموزش, آموزش مداوم, اعتبار بخشی بیمارستانها و موسسات آموزشی از ساعت ۱۲/۳۰ در سالن جلسات دانشکده پزشکی برگزار و پس از ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه, ساعت ۱۴/۵۰ پایان پذیرفت. بدینوسیله از جناب آقایان دکتر عبدی, دکتر تقی نژاد , دکتر عمارلویی, دکتر بسطامی نژاد, دکتر بازیار, دکتر مومنی, دکتر جلیلیان, دکتر عابدزاده, دکتر مظلومی, دکتر امین میرزایی, دکتر سالاری, سرکار خانمها دکتر اتاقی, دکتر شوهانی, خانم محمدنژاد و خانم یگانه به خاطر حضور فعال در جلسه تشکر می شود.


حق انتشار محفوظ است ©