X

 سیزدهمین جلسه طرح تحول آموزش در تاریخ 24/1/95 ساعت 11 در دفتر معاونت آموزشی  با حضور قائم مقام معاون آموزشی آقای دکتر جهانگیر عبدی، آقای دکتر  مصیب مظفری( مدیرEDC) اقای دکتر  صیاد بسطامی، آقای  دکتر  حمید تقی نژاد و خانم دکتر  زینب غضنفری، خانم مریم  ولی زاده و خانم زینب  سلیمی و خانم لیلا شجاع  در خصوص حضور و ارائه گزارش ماموریت ها  در جلسه دانشگاه علوم پزشکی کردستان تشکیل شد،   درابتدای جلسه  اقای دکتر عبدی صحبت هایی در خصوص  اهمیت و ضرورت توجه به طرح تحول آموزش پرداختند در ادامه آقای دکتر مظفری به عنوان رئیس کارگروه بازنگری کوریکلوم  های درسی ، خانم دکتر غضنفری به عنوان رییس کارگروه گسترش محیطی آموزش سلامت و اقای دکتر بسطامی به عنوان رئیس کارگروه دانش زیست فناوری به ارائه گزارش پرداختند،  در نهایت در پایان جلسه مقرر شد:
1-    در خصوص بازنگری و تدوین بازنگری کوریکلوم های درسی نامه ای به دانشکده ها ارسال شود مبنی بر اینکه مدیران محترم گروههای آموزشی نظرات خود را به معاونت آموزشی ارسال کنند.
2-    مقرر گردید خانم لیلا شجاع کارشناس دبیرخانه طرح تحول آموزش مکاتبات لازم را در خصوص معرفی نمایندگان کردستان، کرمانشاه و همدان به  دانشگاه علوم پزشکی ایلام در زمینه ماموریت توسعه آموزش های مهارتی انجام دهند
3-    مقرر گردید خانم لیلا شجاع هماهنگی لازم جهت اسکان اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزسکی ایلام در راستای شرکت در جلسه مورخه 26/1/95 با دانشگاه علوم پزشکی کردستان داشته باشند.
4-    مقرر گردید اعضای محترم هیات علمی شامل دکتر عبدی، دکتر مظفری،  دکتر خسروی، دکتر بسطامی، دکتر غفوریان، دکتر تقی نژاد، خانم دکتر غضنفری، خانم ولی زاده در جلسه کردستان حضور داشته باشند.