X

شما می توانيد مشكلات و گزارشاتی از عدم رعايت اخلاق و قوانين پزشكی را كه مربوط به هركدام از بخش های دانشگاه علوم پزشكی ایلام مي باشد را با رعايت امانت و رازداری در اين بخش وارد نموده و با زدن دکمه ارسال به دست ما برسانيد هدف ما شناسایی مسائل و مشكلات اخلاقي بخش های آموزشی و درمانی و اقدام به پژوهش و آموزش در جهت رفع اين مسائل می باشد. ضمناً اگر نسبت به عملكرد معاونت آموزشی در حوزه اخلاق حرفه ای نيز انتقاد يا پيشنهادی باشد از همين طريق پذيرای آن هستيم.  اميدواريم بتوانيم گامی در جهت رفع معضلات اخلاقی برداريم.

Loading