X

 

ردیف عنوان ماموریت ریاست احرای ماموریت ایمیل شماره تماس
1 استقرار و فعال سازی دبیرخانه منطقه آمایشی  دکتر جهانگیر عبدی  abdi-j@medilam.ac.ir  09122717685
2 تلاش در جهت گفتمان تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی  دکتر عمارلویی  amarloei@yahoo.com  09188424818
 3 همکاری در توسعه زیر ساختهای اخلاق حرفه ای و اجرایی سازی مصوبات و بخشنامه های ارسالی از سوی شورای عالی اخلاق پزشکی  دکتر مصیب مظفری  hamid2005mordad@yahoo.com  09183423401
4 راه اندازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک  دکتر ایرج پاکزاد pakzad-i2006@yahoo.com  09188416143
 5 راه اندازی مرکز سنجش منطقه ای آموزش پزشکی  دکتر آرمان آزادی azadi-a@medilam.ac.ir  09126105761
 6 راه اندازی مرکز صلاحیت بالینی در منطقه  دکتر عباس قیصوری    09188413243
 7 اعتبار بخشی  دانشگاهها و موسسات و بیمارستانهای مستقر در منطقه  دکتر صیاد بسطامی نژاد  s.bastaminejad@gmail.com  09188411663
 8  گسترش محیطی اموزش عالی سلامت  دکتر زینب غضنفری  zghazanfari2006@yahoo.com  09183423104
 9 توسعه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستانهای آموزشی جامع زنان مستقر در منطقه  خانم ملوک جعفرپور  jaafarpour-m@medilam.ac.ir  08432237954
 10 حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی  دکتر شاهین شهبازی  mdkabe@gmail.com  09122048023
 11 راه اندازی مراکز آموزش های مجازی علوم پزشکی در منطقه آمایشی  دکتر جهانگیر عبدی  abdi-j@medilam.ac.ir  09122717685
 12 بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی (کوریکولوم ها)  دکتر مصیب مظفری  M0zafaric@yahoo.com  09188416062
13 توسعه فعالیت های بین المللی در منطقه براساس نقشه آمایش دکتر سبحان غفوریان  sobhan.ghafurian@gmail.com  09389278221
14   توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی  دکتر جهانگیر عبدی  abdi-j@medilam.ac.ir  09122717685
15  اعتبار بخشی بین المللی شدن دانشگاهها و موسسات مستقر در منطقه  دکتر محمدرضا کفاشیان  M_R_KAFFASHIAN@yahoo.com  09183412354
 16 توسعه الگوهای خصوصی سازی در آموزش عالی سلامت و حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم  دکتر افرا خسروی  afrakhosravi@yahoo.co.uk  9163600402
 17 توسعه دانش داروسازی سنتی  دکتر ناصر عباسی  ilam-pharmacology@yahoo  09183413805
18 توسعه دانش زیست فناوری کاربردی  دکتر صیاد بسطامی نژاد  s.bastaminejad@gmail.com  09188411663
 19 توسعه آموزش های مهارتی نظام سلامت (نیروهای حد واسط)  دکتر حمید تقی نژاد  hamid2005mordad@yahoo.com  09183423401