شماره: 40215
1401/06/08
برگزاری آزمون مصاحبه کاردانی بهداشت و رشته فوریت های پزشکی در سال 1401
برگزاری آزمون مصاحبه کاردانی بهداشت و رشته فوریت های پزشکی در سال 1401

♦️آزمون پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت رشته کاردانی بهداشت عمومی (گرایش مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده) و کاردانی و کارشناسی پیوسته فوريت هاي پیش بیمارستانی  سال 1401 در روزهای ۷ و ۸ شهریور و در ساختمان معاونت آموزش و همچنین مصاحبه این آزمون در  دانشکده های پرستاری و بهداشت برگزار شد.

♦️دکتر جهانگیر عبدی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و مدیر بین الملل معاونت آموزش از نحوه برگزاری این آزمون بازدید کردند.

حق انتشار محفوظ است ©