شماره: 9232
1394/11/03
برگزاری ششمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش
برگزاری ششمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش

جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش دانشگاه در روز یک شنبه مورخ 27/10/94 با حضور معاون آموزشی دانشگاه دکتر نورخدا صادقی فرد، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر جهاانگیر عبدی، معاون دانشجویی فرهنگی دکتر جمیل صادقی فر ،روسای دانشکده ها و نماینده های آنها در معاونت آموزشی دانشگاه بر گزار گردید.
در این جلسه در رابطه با ماموریت، آموزش های مهارتی نظام سلامت (نیروهای حد واسط) و تدوین آیین نامه ای در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین در راستای تحقق وپیشبرد این ماموریت هر دانشکده رشته یا دوره های مورد نیاز در حیطه آموزشی خود را ارائه نمود.
 

حق انتشار محفوظ است ©