شماره: 9316
1394/11/11
برگزاری هشتمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش
برگزاری هشتمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش

هشتمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش در روز پنج شنبه مورخ 8/11/94 در معاونت آموزشی دانشگاه  با حضور معاون آموزشی دانشگاه، روسای محترم دانشکده ها، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی و تعدادی از اعضای هیات علمی برگزار گردید.
این جلسه در جهت تدوین و تصویب برنامه های استراتژیک و عملیاتی توسعه آموزش های مهارتی نظام سلامت (نیرو های حدواسط) تشکیل شد و در این خصوص پیش نویس این برنامه ارائه گردید.
 

حق انتشار محفوظ است ©