پندار ما این است که ما مامانده ایم و شهدا رفته اند،اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند.

 

سید مرتضی آوینی

جستجو